تبلیغات
شرکت تولیدی خزرتیر - دستورالعمل نصب پایه های بتنی
شرکت تولیدی خزرتیر
شرکت خزرتیر تولید کننده برتر انواع تیر برق های بتنی در مازندران
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 شهریور 1396

دستورالعمل نصب پایه های بتنی

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/nasb.JPG

فرآیند نصب پایههای بتنی مسلح چهارگوش شامل اقداماتی است که برخی مرتبط با عملیـات آمـاده سـازی محـل
نصب، پیکتاژ، چاله کنی، ایمنی و حفاظت کارگاه و ... است و برخی مرتبط به استقرار پایهها در چالـه جهـت نصـب
میباشد. اقدامات نهایی شامل...
پرکردن چاله و استحکام بخشی به پایه منصوبه در محل مـورد نظـر نیـز در ایـن بخـش
مورد توجه قرار گرفته است که ضوابط و الزامات لازم الرعایه در این فرآیند به شرح زیر میباشد.


الزامات و شرایط نصب:

1-
در هنگام کار در زیر شبکه موجود، رعایت تدابیر ایمنی فردی و گروهی، مطابق دستورالعمل های مربوطه الزامی است

2-
گودبرداری و حفر چاله باید دقیقا مطابق طرح انجام گردد. خصوصاً جهت مستطیل چاله باید منطبق با جهت مشخص شده پایه
در نقشه های طراحی باشد. منظور از جهت پایه به اصطلاح نری و مادگی پایه میباشد

3-
از زمان حفر چاله برای نصب پایه تا پایان عملیات اجرایی، رعایت الزامات ایمنی و حفاظت کارگاه الزامی است

4-
در زمین های شیب دار، ملاك عمق چاله، تراز لبه پایینی چاله میباشد

5-
خاك دستی 1جزء عمق چاله محسوب نشده و ابتدا باید خاك دستی برداشته شود و سپس چاله با عمق مناسب حفر گردد. در
مواقعی که برداشتن خاك دستی ممکن و موثر نباشد، تعیین عمق چاله و تمهیدات لازم جهت نصب، به تشخیص و با مسئولیت
دستگاه نظارت میباشد

6-
در نصب پایههای دروازه شکل و آرایش چند پایهای، تنظیم عمق چالهها مطابق شرایط زمین نصب و الزامات طرح الزامی است

7-
خاكحفاری باید در فاصله مناسب از لبه چاله به صورتی ریخته شود تا از ریزش مجدد خاك به داخل چاله جلوگیری گردد. در
این راستا در محلهایی که احتمال ریزش نخاله در آبروهای مجاور و تجمع آب های سطحی است یا اماکنی که ضوابط شهری
اجازه استقرار نخاله در محل را نمیدهد، خاك حفاری پس از گود برداری باید به سرعت از محل جمع آوری گردد

8-
در مرحله نصب پایه در چاله، استفاده از تسمه برزنتی مناسب الزامی است. در هر صورت استفاده از زنجیر به جای تسمه
برزنتی ممنوع است. در این شرایط رعایت ملاحظات لازم در هنگام بلند کردن پایه جهت جلوگیری از سرخوردگی پایه به
سمت بالا و کنترل پایهها به محض بلند شدن تا استقرار در محل چاله الزامی است. محل قرارگیری تسمه در مرکز ثقل پایه و
اندکی به سمت رأس پایه باشد و تسمه تا انتهای عملیات پرکردن گودال و استحکام پایه در محل نصب، از پایه جدا نگردد

9-
سنگ لاشه مورد استفاده در فونداسیون پایه بتنی باید دارای شکل نامنظم و ابعادی متناسب با فضای خالی چاله باشد. استفاده از
سنگهای آهکی و سست و خصوصاً ضایعات سنگبریها در فونداسیون پایههای بتنی ممنوع است

10-

باید بعد از اتمام عملیات اجرایی نصب پایه، ضمن پاکسازی محل، مصالح مازاد از محل جمع آوری و از کارگاه خارج گردند

11-
بعنوان یک قاعده کلی ابعاد داخلی چاله برای پایههایی با قدرت نـامی 200دارای مقطـع 90× 70سـانتیمتر مـیباشـد و بـرای
پایههای با قدرت های 800 ،600 ،400و 1200به ازای هر جهش در قدرت نامی پایهها مقدار 10سانتیمتر بـه طـول و عـرض
چاله اضافه میگردد. بعبارتی برای پایه با قدرت نامی 1200به ازای 4جهش در قدرت نامی، ابعاد مقطع به میزان 40سـانتیمتر
افزایش خواهد داشت و لذا ابعاد مقطع چاله برابر با 130 ×110در نظر گرفته میشود. در ایـن خصـوص حـداکثر 5سـانتیمتر
رواداری در ابعاد چاله مجاز است

*************************************************************

خاك دست خورده یا جابجا شده به خاکی اطلاق میشود که با خاك محل نصب پایه همسان و یکپارچه نبوده و توانایی تحمل تنشهای پایه را ندارد. نخالههای
ساختمانی، خاك مربوط به حفاری و چاله کنی و خاکریزهای جاده سازی را میتوان بعنوان مصادیقی از خاك دستی نام برد.

**************************************************************

12-

بعنوان یک قاعده کلی عمق چاله برابر با طول پایه بعلاوه » 50سانتیمتر در زمین های سخت، 60سانتیمتر در زمین
معمولی، 80سانتیمتر در زمین سست« منظور میگردد. درخصوص نصب پایههای بتنی در شبکه موجود، تنظیم عمق گودال با
تأیید دستگاه نظارت، جهت هماهنگی با ارتفاع شبکه موجود بلامانع است

13-
جهت نصب پایههای میانی در زمینهای معمولی و سخت، برای پر کردن چاله از ترکیب سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان با
نسبت حجمی » 1واحد سیمان بعلاوه 6واحد ماسه« با کارایی »روانی« مناسب جهت نفوذ در بین سنگ لاشهها اسـتفاده گـردد،
لیکن چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، مطـابق »مشخصـات محـل نصـب و بهـره بـرداری« در فـرم خواسـتههـای خریـدار
دستورالعمل ویرایش دوم »دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای پایههـای بتنـی مسـلح چهـارگوش«،
محل نصب پایه فاقد موارد خورنده بتن مسلح، نظیر کلرید و سولفات بوده و خارج از مناطق مستعد سیل، زلزله، تندباد و بـرف
سنگین باشند، استفاده از روش دفن مستقیم در خاك و استفاده از سنگ لاشه، به جهت برخـورداری از حـداقل هزینـه اجرایـی
جهت نصب پایههای بتنی مسلح چهارگوش بلامانع است. همچنین جهت نصـب
پایـههـای میـانی در زمـینهـای سسـت و
مرطوب
، برای پر کردن چاله استفاده از ترکیب سنگ لاشه و بتن با عیار حداقل 250الزامی است

14-
جهت نصب پایههای انتهایی و زاویه خط و همچنین نصب پایه نگهدارنده ترانسفورماتورها در انواع زمینها، لازم است برای پر
کردن چاله از ترکیب سنگ لاشه و بتن با عیار حداقل 350استفاده گردد

15-
برای تامین استقامت کافی فونداسیون، سنگ چینی باید بصورت لایه لایه صورت گیرد. در این خصوص حداکثر ارتفاع هر لایه
با توجه به ضرورت سنجش فاصله از طریق مشاهده توسط پرسنل اجرایی، متناسب با طول پلهها تصویب گردید که حداکثر
برابر با 75سانتیمتر میباشد. در این خصوص باید پس از سنگ چینی هر لایه نسبت به پر کردن فضای خالی بین سنگ ها با
ملات ماسه سیمان، بتن یا خاك محل »متناسب با شرایط و الزامات مربوط به محل نصب پایهها« اقدام گردد. لذا پرکردن یکباره
گودال با سنگهای لاشه ممنوع میباشد

16-
در فونداسیون تمام بتنی مربوط به نصب پایه در مسیرهایی با احتمال طغیان آب و زمینهای باتلاقی و بسیار سست، برای
جلوگیری از جذب آب بتن توسط زمین و تأمین عمل آوری مناسب فونداسیون، لازم است پوشش پلاستیکی قبل از نصب
پایهها در سطح داخلی قرار گیرد. در این خصوص استقرار صفحه بتنی مناسب به ضخامت 20سانتیمتر، با ابعاد مقطع گودال و
یا استفاده از بتن درجا با ضخامت 20سانتیمتر »حداقل یک روز قبل از نصب پایه« جهت جلوگیری از نشست پایه در زمینهای
باتلاقی و بسیار سست ضروری است. لازم به ذکر است با توجه به وزن و حجم صفحه بتنی لازم است با مش بندی مناسب،
مسلح گردد. لذا مشخصات مش بندی »شبکه فلزی«، باید به تشخیص دستگاه نظارت و با توجه به وزن پایهها و ملحقات
مربوطه تعیین گردد. لازم به ذکر است ارتفاع صفحه یا بتن درجا باید به عمق مناسب جهت نصب پایه اضافه گردد

17-
جهت بتن ریزی فونداسیون در هوای سرد و گرم خارج از بازه دمایی 5تا 35درجه سانتیگراد، اقدامات لازم باید بـه تشـخیص
دستگاه نظارت جهت حفظ دمای مناسب در عمل آوری بتن صورت پذیرد. در هر صورت استفاده از ضدیخ ممنوع است

18-
جهت بهبود کیفیت بتن فونداسیون، تمهیدات لازم جهت حفظ رطوبت سطح بتن برای حداقل مدت 3روز باید رعایت گردد

19-
در کلیه انواع نصب پایههای بتنی، لازم است فونداسیون پایهها تا ارتفاعی 20سانتیمتری از سطح چاله محدود گردد و این
فاصله 20سانتیمتری تا سطح زمین میبایست بطور کامل با بتن با عیار حداقل 250پوشیده شده، سطح آن پرداخت گردد و با
کمی بیرون زدگی از سطح زمین، شیب ملایم در تمامی سطح خارجی فونداسیون ایجاد گردد

20-
انجام تمهیدات لازم جهت تراز و شاقول بودن پایه ها بعد از اتمام عملیات اجرایی شبکه الزامی است

21-
در صورت ضرورت به نصب پایههای بتنی چهارگوش در مسیرهایی با احتمال طغیان آب و سیلاب و عدم امکان اجرای خطوط
از مسیرهای جایگزین، باید از روش اجرای فونداسیون تمام بتنی با عیار حداقل 350با مقطع پلکانی و گابیون بندی سطح
فوقانی »سکوی نهایی به شکل مکعب با فنس پیرامونی به ارتفاع حداقل 70و طول و عرض مساوی به اندازه حداقل 240
سانتیمتر« استفاده گردد.
اندازه چشمه فنس و ضخامت مفتول گالوانیزه مورد استفاده در توری فنس، از طریق محاسبات لازم و با توجه به اطلاعات
آماری از شدت جریان سیلاب و سایر موارد اصلی، باید محاسبه شده و توسط دستگاه نظارت مورد تأیید قرار گیرد. در این
ستا
را نوع چشمه فنس »توری گابیون« باید 6ظلعی با حداقل ابعاد 8سانتیمتر با مفتول گالوانیزه حداقل شماره 4باشد.
استفاده از گابیون بندی یکپارچه در بخش فوقانی فونداسیون الزامی است لیکن در صورت تأیید دستگاه نظارت، استفاده از
گابیون بندی به صورت چند بخشی و اتصال بخشهای مجاور جهت ایجاد حجم یکپارچه با حداقل ابعاد مذکور بلامانع
میباشد.
جهت گابیون بندی باید بصورتی باشد که هیچ یک از اضلاع درجهت عمود بر مسیر سیلاب قرار نگیرد و سکوی نهایی،
شکافنده جریان سیلاب باشد. طرح فونداسیون این نوع از شرایط نصب در پیوست شماره » «1ترسیم شده است

22-
جهت نصب پایههای بتنی مسلح در شوره زارها و زمینهایی با خاصیت خورندگی شدید، به تشخیص آزمایشگاه مکانیک خاك
استان محل نصب و تأیید دستگاه نظارت، ایجاد ژاکت بتنی محافظ با عیار حداقل 350پیرامون پایه و با حداقل ضخامت 10
سانتیمتر تا ارتفاع حداقل 50سانتیمتری از سطح زمین الزامی است.
لازم به ذکر است اجرای این بخش همزمان با اجرای بخش فوقانی فونداسیون پایه از طریق قالببندی و با استفاده از مشبندی
مناسب، با تأیید دستگاه نظارت امکان پذیر میباشد.
همچنین ایجاد پوشش محافظ سطحی در بخشهای مستعد خوردگی »قبل از نصب پایهها« حداقل به طول 50سانتیمتر از هر
جهت نسبت به سطح زمین »حداقل 50سانتیمتر از یقه پایهها به سمت رأس پایه و حداقل 50سانتیمتر از یقه پایهها به سمت
انتهای پایه« با استفاده از پوششهای مناسب ، مشروط بر رعایت »ضوابط ارزیابی کیفیت پوشش مورد استفاده« و »تست نهایی
پوشش روی سطح پایهها« و همچنین تأیید آن توسط دستگاه نظارت بلامانع میباشد.
در این راستا پاکسازی سطح پایهها از املاح و رسوبات »بخش مورد نظر جهت پوشش« پیش از اجرای پوشش محافظ، توسط
آب شیرین پرفشار الزامی است

23-
برای نصب پایههای بتنی مسلح چهارگوش در زمینهای به شدت ناپایدار شامل ماسه بادی، باتلاقی، زمینهای بسیار سست،
دامنههای پر شیب درهها، زمینهایی با آبهای زیرزمینی که با حفر گودال، آب به داخل چاله نفوذ میکند و بواسطه شدت نفوذ
آب، زهکشی و خارج کردن آب از داخل چاله نیز ممکن نباشد و بطور کلی هرگونه شرایط ویژه دیگری که در این دستورالعمل
پیش بینی نشده است، فرآیند اجرای فونداسیون به تشخیص و با مسئولیت دستگاه نظارت بلامانع میباشد

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/nasb2.JPG

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/nasb3.JPG

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/nasb4.JPGطبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: دستورالعمل نصب تیر برق، الزامات نصب تیر پایه بتنی، دستورالعمل نصب تیر برق H، دستورالعمل نصب تیر برق گرد، شرکت تولید تیر برق، کارگاه تیر پایه بتنی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ